නව ප්‍රකාශන

පාලන භාරය

සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුව

කලාප අංකය

5

මුද්‍රිත වර්ෂය

2010

මුල් ශීර්ෂ වචනය

අවසාන ශීර්ෂ වචනය

ඊළරෝගය

මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව

5921

මුළු පිටු ගණන

357