சமீபத்திய வெளியீடுகள்

நிர்வாக பொறுப்பு

கலாசார திணைக்களம்

பகுதி இல.

5

பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு

2010

முதற் தலைச்சொல்

இறுதி தலைச்சொல்

ඊළරෝගය

தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை

5921

பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை

357