1. සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)
  කලාප 46 කි. (කාණ්ඩ26) (‘අ’ සිට ‘ළොසුව’ දක්වා)
 2. සිංහල-සිංහල සංශෝධිත ශබ්දකෝෂයේ දෙවැනි මුද්‍රණය‍ - කලාප 04.
  (‘අ’ සිට ‘අටපේඩිය’ දක්වා)
 3. සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂයේ ප්‍රතිසංශෝධිත ද්විතීය සංස්කරණය - කලාප 05.
  (‘අ’ සිට ‘ඊළරෝගය’දක්වා)
 4. සිංහල-සිංහල සංක්ෂිප්ත ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)
  කලාප 02 (‘අ’ සිට ‘ළොසුව’ දක්වා )
 5. සිංහල-ඉංග්‍රීසි ශබ්දකෝෂය - කලාප 27.
  (‘අ’ සිට ‘ගිලන්පස’ දක්වා)
 6. සිංහල-ඉංග්‍රීසි සංක්ෂිප්ත ශබ්දකෝෂය - කලාප 01.
  (‘අ’ සිට ‘කළ්ළිප්පුවක්’ දක්වා)

සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශන අලෙ‍විසල
සිංහල විශ්වකෝෂ කාර්යාලය
අංක 275, කඩුවෙල පාර,
බත්තරමුල්ල.

අක්ෂර පරිපාටිය
01. 21. 41. 61.
02. 22. 42.    
03. 23. 43.    
04. 24. 44.    
05. 25. 45.    
06. 26. 46.    
07. 27. 47.    
08. 28. 48.    
09. 29. 49.    
10. 30. 50.    
11. 31. 51.    
12. 32. 52.    
13. 33. 53.    
14. 34. 54.    
15. 35. 55.    
16. 36. 56.    
17.
37. 57.    
18. 38. 58.    
19. (අ) ං 39.
59.    
20. (අ)ඃ 40. 60.  

 

ස්වරාරූඪ පිළිවෙළ
01. ක් අ =
02. ක් ආ = කා
03. ක් ඇ = කැ
04. ක් ඈ = කෑ
05. ක් ඉ = කි
06. ක් ඊ = කී
07. ක් උ = කු
08. ක් ඌ = කූ
09. ක් ඍ = කෘ
10. ක් ඎ = කෲ
11. ක් ඏ = ව්‍යවහාර‍යේ ‍නො‍යෙ‍දේ
12. ක් ඐ = ව්‍යවහාර‍යේ ‍නො‍යෙ‍දේ
13. ක් එ = කෙ
14. ක් ඒ = කේ
15. ක් ඓ = කෛ
16. ක් ඔ = කො
17. ක් ඕ = කෝ
18. ක් ඖ = කෞ
19. ක්   ක්