சமீபத்திய வெளியீடுகள்

நிர்வாக பொறுப்பு

கலாசார திணைக்களம்

பகுதி இல.

3

பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு

2000

முதற் தலைச்சொல்

අපහ්නුතිය

இறுதி தலைச்சொல்

අවෂ්ටම්භය

தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை

6257

பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை

351