නව ප්‍රකාශන

පාලන භාරය

සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුව

කලාප අංකය

3

මුද්‍රිත වර්ෂය

2000

මුල් ශීර්ෂ වචනය

අපහ්නුතිය

අවසාන ශීර්ෂ වචනය

අවෂ්ටම්භය

මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව

6257

මුළු පිටු ගණන

351