සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂයේ ප්‍රතිසංශෝධිත ද්විතීය සංස්කරණය
පාලන භාරය සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුව
කලාප අංකය 1
මුද්‍රිත වර්ෂය 1996
මුල් ශීර්ෂ වචනය
අවසාන ශීර්ෂ වචනය අත්ථාර විපත්තිය
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව6770
මුළු පිටු ගණන 358
සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂයේ ප්‍රතිසංශෝධිත ද්විතීය සංස්කරණය
පාලන භාරය සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුව
කලාප අංකය 2
මුද්‍රිත වර්ෂය 1999
මුල් ශීර්ෂ වචනය අත්ථාර සම්පත්තිය
අවසාන ශීර්ෂ වචනය අපහ්නවය
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව6343
මුළු පිටු ගණන 402
සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂයේ ප්‍රතිසංශෝධිත ද්විතීය සංස්කරණය
පාලන භාරය සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුව
කලාප අංකය 3
මුද්‍රිත වර්ෂය 2000
මුල් ශීර්ෂ වචනය අපහ්නුතිය
අවසාන ශීර්ෂ වචනය අවෂ්ටම්භය
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව6257
මුළු පිටු ගණන 351
සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂයේ ප්‍රතිසංශෝධිත ද්විතීය සංස්කරණය
පාලන භාරය සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුව
කලාප අංකය 4
මුද්‍රිත වර්ෂය 2007
මුල් ශීර්ෂ වචනය අවස
අවසාන ශීර්ෂ වචනය ආළ්හකය
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව7689
මුළු පිටු ගණන 846
සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂයේ ප්‍රතිසංශෝධිත ද්විතීය සංස්කරණය
පාලන භාරය සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුව
කලාප අංකය 5
මුද්‍රිත වර්ෂය 2010
මුල් ශීර්ෂ වචනය
අවසාන ශීර්ෂ වචනය ඊළරෝගය
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව5921
මුළු පිටු ගණන 357
සිංහල-ඉංග්‍රීසි ශබ්දකෝෂය
පාලන භාරය සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය
කලාප අංකය 25
මුද්‍රිත වර්ෂය 2007
මුල් ශීර්ෂ වචනය කාන්තගතිය
අවසාන ශීර්ෂ වචනය කුසලය
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව6600
මුළු පිටු ගණන 453
සිංහල-ඉංග්‍රීසි ශබ්දකෝෂය
පාලන භාරය සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය
කලාප අංකය 26
මුද්‍රිත වර්ෂය 2005
මුල් ශීර්ෂ වචනය කුසලය
අවසාන ශීර්ෂ වචනය ඛ්‍යාල්
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව6630
මුළු පිටු ගණන 468
සිංහල-ඉංග්‍රීසි ශබ්දකෝෂය
පාලන භාරය සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය
කලාප අංකය 27
මුද්‍රිත වර්ෂය 2009
මුල් ශීර්ෂ වචනය
අවසාන ශීර්ෂ වචනය ගිලන්පස
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව5582
මුළු පිටු ගණන 563
සිංහල-සිංහල සංක්ෂිප්ත ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)
පාලන භාරය සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුව
කලාප අංකය 1
මුද්‍රිත වර්ෂය 2007
මුල් ශීර්ෂ වචනය
අවසාන ශීර්ෂ වචනය න්‍යායාලය
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව0
මුළු පිටු ගණන 1180
සිංහල-සිංහල සංක්ෂිප්ත ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)
පාලන භාරය සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුව
කලාප අංකය 2
මුද්‍රිත වර්ෂය 2009
මුල් ශීර්ෂ වචනය
අවසාන ශීර්ෂ වචනය ළොසුව
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව0
මුළු පිටු ගණන 1264