නව ප්‍රකාශන

පාලන භාරය

සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය

කලාප අංකය

26

මුද්‍රිත වර්ෂය

2005

මුල් ශීර්ෂ වචනය

කුසලය

අවසාන ශීර්ෂ වචනය

ඛ්‍යාල්

මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව

6630

මුළු පිටු ගණන

468