නව ප්‍රකාශන

පාලන භාරය

සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුව

කලාප අංකය

4

මුද්‍රිත වර්ෂය

2007

මුල් ශීර්ෂ වචනය

අවස

අවසාන ශීර්ෂ වචනය

ආළ්හකය

මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව

7689

මුළු පිටු ගණන

846