සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශන අලෙ‍විසල

සිංහල ශබ්දකෝෂ සම්පාදන ආයතන ගොඩනැගිල්ල
අංක 46, ශ්‍රීමත් මාර්කස් ප්‍රනාන්දු මාවත,
කොළඹ 07.
දුරකථනය : +94 114 330 587