සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශන අලෙ‍විසල

සිංහල විශ්වකෝෂ කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල
අංක 275, කඩුවෙල පාර,
බත්තරමුල්ල.
දුරකථනය : +94 11 2872031