අක්ෂර පරිපාටිය
01. 21. 41. 61.
02. 22. 42.    
03. 23. 43.    
04. 24. 44.    
05. 25. 45.    
06. 26. 46.    
07. 27. 47.    
08. 28. 48.    
09. 29. 49.    
10. 30. 50.    
11. 31. 51.    
12. 32. 52.    
13. 33. 53.    
14. 34. 54.    
15. 35. 55.    
16. 36. 56.    
17. 37. 57.    
18. 38. 58.    
19. (අ) ං 39. 59.    
20. (අ)ඃ 40. 60.    

 

ස්වරාරූඪ පිළිවෙළ
01. ක් අ =
02. ක් ආ = කා
03. ක් ඇ = කැ
04. ක් ඈ = කෑ
05. ක් ඉ = කි
06. ක් ඊ = කී
07. ක් උ = කු
08. ක් ඌ = කූ
09. ක් ඍ = කෘ
10. ක් ඎ = කෲ
11. ක් ඏ = ව්‍යවහාර‍යේ ‍නො‍යෙ‍දේ
12. ක් ඐ = ව්‍යවහාර‍යේ ‍නො‍යෙ‍දේ
13. ක් එ = කෙ
14. ක් ඒ = කේ
15. ක් ඓ = කෛ
16. ක් ඔ = කො
17. ක් ඕ = කෝ
18. ක් ඖ = කෞ
19. ක්   ක්