சமீபத்திய வெளியீடுகள்

நிர்வாக பொறுப்பு

கலாசார அமைச்சு

பகுதி இல.

25

பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு

2007

முதற் தலைச்சொல்

කාන්තගතිය

இறுதி தலைச்சொல்

කුසලය

தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை

6600

பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை

453