சமீபத்திய வெளியீடுகள்

நிர்வாக பொறுப்பு

கலாசார திணைக்களம்

பகுதி இல.

2

பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு

1999

முதற் தலைச்சொல்

අත්ථාර සම්පත්තිය

இறுதி தலைச்சொல்

අපහ්නවය

தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை

6343

பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை

402