සිංහල ශබ්දකෝශයට 90වසරක් සපිරේ....සමරු උත්සවය 2017 මාර්තු මස 21වන දින ප.ව. 2.00ට ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේදී පැවැත්වේ. ඔබ සැමට ආරාධනා....

  • img1.jpg
  • img2.jpg
  • img3.jpg
  • img4.jpg
  • img5.jpg
  • invitation__new.jpg
  • slider1.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg

Publications